Cum poti functiona ca agent de munca temporara?

Cum poti functiona ca agent de munca temporara?

Ce este agentul de munca temporara?

Agentul de munca temporara este persoana juridica care are incheiate contracte de furnizare personal pe perioade determinate de timp (misiuni temporare de munca) cu alte persoane juridice (utilizatori). Agentul de munca temporara incheie contracte de munca temporara cu salariatii (numiti salariati temporari), pe care ii pune la dispozitia utilizatorul sa presteze munca pentru si sub autoritatea acestuia.

Orice societate poate fi agent de munca temporara?

Pentru a functia ca agent de munca temporara, societatile trebuie sa obtina autorizatie de functionare ca agent de munca temporara de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in a caror raza teritoriala isi au sediul, si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane juridice constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;

b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

c) sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiara;

d) sa nu fi fost sanctionate contraventional, in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale;

e) sa constituie o garantie financiara prin depunerea intr-un cont distinct deschis la o banca din Romania, echivalentul a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului de stat, potrivit legii;

Opis documente pentru autorizare ca agent de munca temporara

In scopul obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii depun la agentiile teritoriale pentru prestatii sociale o cerere insotita de un dosar de autorizare care trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, dupa caz, in care sa fie mentionat obiectul de activitate: „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”, in copie legalizata;

b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, in care sa fie mentionat obiectul principal de activitate, in copie legalizata;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de institutiile competente, care sa ateste ca nu inregistreaza debide la bugetul de stat;

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care trebuie sa cuprinda mentiuni din care sa rezulte ca solicitantii nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garantiei financiare;

g) declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a fost sanctionat contraventional in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare.

Autorizatia de functionare se elibereaza in termen de 30 zile de la depunerea documentelor, daca dosarul este complet.

Autorizatia de obtine pe perioada nedeterminata?

Autorizatia de functionare se elibereaza cu o valabilitate de 2 ani si poate fi prelungita din 2 in 2 ani.

Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei de functionare, agentul de munca temporara depune dosar cu aceleasi documente ca la autorizare, la Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate. Prelungirea perioadei de valabilitate se face in termen de 30 zile de la depunerea documentelor, daca dosarul este complet. In cazul in care dosarul nu este complet, se acorda 7 zile lucratoare pentru completarea dosarului.

Pe perioada de valabilitate a autorizatiei, agentul de munca temporara are obligatia de a comunica in termen de 30 zile calendaristice agentiei teritoriale pentru prestatii sociale in raza careia si-a stabilit sediul social, orice modificare privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica.

Unde pot sa vad daca firma cu care lucrez si-a prelungit autorizatia?

Agentii de munca temporara se inregistreaza in registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati, gestionat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data autorizarii/prelungirii autorizatiei.

Cand se poate retrage autorizatia?

Autorizatia de functionare a agentului de munca temporara se retrage in urmatoarele situatii:

a) agentul de munca temporara se afla in insolventa;

b) in cazul in care nu respecta  conditiile de munca si de angajare stabilite prin legislatie si prin contractele colective de munca, dupa caz;

Retragea autorizatei de munca temporara se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data constatarii situatiilor care fac obiectul retragerii, prin decizie motivata.

La incetarea activitatii, agentul de munca temporara este obligat sa depuna autorizatia de functionare, in termen de 15 zile calendaristice, la agentia teritoriala pentru prestatii sociale.

Va stam la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Share this post