Modificari Codul Fiscal – Legea 296

Modificari Codul Fiscal – Legea 296

PREVEDERI GENERALE
• Modificarea notiunii de “locul conducerii efective” pentru a clarifica situatiile in care se considera ca locul conducerii efective al unei persoane juridice este in Romania, in acest sens sunt precizate proceduri.
• Clarificarea definitiei persoanelor afiliate, in situatia in care a treia persoana detine direct sau indirect participatii in cele doua persoane.

IMPOZIT PE PROFIT

Consolidare fiscala
• Sunt introduse prevederi privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit si impozitarea grupului fiscal.
Printre principalele prevederi enumeram urmatoarele:
• Perioada de aplicare a sistemului de consolidare este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului;
• Membrii grupului fiscal trebuie sa indeplineasca la data depunerii cererii, cumulativ, urmatoarele conditii:
– Conditia de detinere a minimum 75% pentru o perioada de un an neintrerupt, anterioara inceperii perioadei de consolidare;
– Membrii grupului sa fie contribuabili platitori de impozit pe profit care aplica acelasi sistem de plata;
– Membrii sa aiba acelasi an fiscal;
– Membrii nu fac parte din alt grup fiscal in domeniul impozitului pe profit;
– Membrii grupului nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau nu sunt concomitent platitori de impozit pe profit si platitori de impozit specific;
– Membrii gurpului nu intra sub incidenta prevederilor pivind regimul special pentru contribuabili care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor;
– Membrii grupului nu se afla in dizolvare/lichidare.

• Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual si transmite declaratia catre persoana din grup responsabila, din cumulul declaratiilor rezultand o pozitie neta a grupului.
• Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia de intocmire a dosarului preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal.
• Daca un membru nu mai indeplineste una din conditii inaintea expirarii celor 5 ani dar conditiile sunt indeplinite de ceilalti membri, inclusiv conditia privind numarul de membri, perioada de consolidare fiscala se incheie numai pentru membrul care nu mai indeplineste conditiile.
• Prevederile nu se aplica atunci cand optiunea privind aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit are ca scop frauda si evaziunea fiscala.
• Introducerea in categoria cheltuielilor deductibile a acelor cheltuieli suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca
• Reglementarea tratamentului contractelor de leasing pentru persoanele care aplica standardele IFRS.
• Cheltuielile aferente tranzactiilor cu persoane situate in jurisdictii necooperante sunt nedeductibile.
• Este reglementata posibilitatea preluarii pierderilor fiscale in cadrul operatiunilor de reorganizare care implica si microintreprinderi.
• Introducerea unui nou articol privind locul conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine. Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri. Rezidenta se va stabili pe baza chestionarului prevazut in Codul fiscal.
• Eliminarea plafonului de 30% din valoarea creantelor pentru deductibilitatea ajustarilor aferente deprecierii creantelor.

IMPOZIT PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR
• Veniturile din dividende primite de la o persoana juridica romana nu mai sunt incluse in baza de impozitare.
• Au fost abrogate anumite exceptii privind cotele de impozitare.

IMPOZIT PE VENIT
• Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta privind centrul intereselor vitale, este supusa impozitului pe venit incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania.
• Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta privind numarul de zile de prezenta in Romania (183 zile) este supusa impozitului pe venit incepand cu prima zi a sosirii in Romania.
• In cazul transformarii/schimbarii formei de exercitare a unei activitati nu se include in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe, si nu este supusa impozitarii contravaloarea bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat.
• Includerea in venituri neimpozabile a avantajelor sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice ce aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.
• Includerea in venituri neimpozabile a unei sume de maximum 400 lei pentru angajatii care isi dasfasoara activitatea in regim de telemunca pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou.
• Includerea in venituri neimpozabile a sumelor pentru acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor.
• In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului poate reveni angajatorului sau platitorului de venituri.
• Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.
• Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit (reglementari specifice prin ordin al ministrului economiei).
• Abrogarea articolului privind regulile de stabilire a impozitului in cazul optiunii pentru determinarea venitului net in sistem real.
• Veniturile din transferul titlurilor de valoare si veniturile din operatiuni cu instrumente financiare derivate sunt considerate ca fiind venituri obtinute din investitii din Romania.
• Tichetele cadou acordate persoanelor care nu sunt salariati pentru actiuni de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru reclama si publicitate se impoziteaza ca fiind venituri din alte surse.
• Termenul de depunere a declaratiei unice este 25 mai a anului urmator celui pentru care se depune.

CONTRIBUTII SOCIALE
• Introduce prevederi mai clare in ce priveste calculul si declararea contributiilor pentru veniturile din salarii si asimilate obtinute din strainatate (de exemplu remuneratii pentru membri in consilii de administratie a unor persoane nerezidente) .
• Se extind facilitatile specifice pentru domeniul constructiilor si la persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor in baza altor contracte decat contractul individual de munca (de exemplu contract de mandat).
• Clarifica unele aspecte referitor la neincluderea in baza de calcul a contributiilor sociale a unor avantaje in bani sau natura din categoria cheltuielilor sociale (de exemplu ajutoare pentru adoptie), cadouri (inclusiv tichete cadou) oferite cu ocazia sarbatorilor precum si limiteaza, la un salariu mediu pe economie, sumele oferite pentru servicii turistice pe perioada concediului de odihna.
• Nu se includ in baza de impunere pentru calculul contributiilor sociale sumele acordate salariatilor in telemunca destinate cheltuielilor cu utilitatile sau similare, in limita a 400 de lei pe luna. Nu se solicita documente justificative de cheltuieli.
• Nu se includ in baza de impunere pentru calculul contributiilor sociale cheltuielile cu testarea si vaccinarea angajatilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor.
• Clarifica cine este persoana obligata la plata contributiilor sociale in situatia veniturilor realizate de la terti, in baza prevederilor contractelor de munca, regulamente, acte similare (de exemplu stimulente acordate de un distribuitor unor agenti de vanzari angajati ai clientilor).

IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI
• Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti se calculeaza prin aplicarea unei noi cote de 10% (mai putin veniturile din dividende de la un rezident si venituri din prestarea de servicii de management) aplicabila veniturilor persoanelor fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri.
• Introducerea unui nou formular denumit “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei juridice straine cu locul conducerii efective in Romania”.
• Modificarea termenului de depunere, ultima zi a lunii frebruarie, a declaratiei informative privind impozitul retinut la sursa pentru venituri obtinute de persoane nerezidente din Romania si termenul pentru depunea declaratiei informative privind castigul / pierderea din tranzactiile efectuate de nerezidenti cu titluri de valoare emise de rezidenti romani, respectiv cel de informare a contribuabilului nerezident de catre intermediari asupra tranzactiilor efectuate.

TAXA PE VALOARE ADAUGATA
• Baza de impozitare se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor/serviciilor nu a fost incasata de la beneficiari persoane fizice in termen de 12 luni de la termenul de plata stabilit de parti. Ajustarea se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit termenul de plata stabilit de parti.
• Majorarea plafonului pentru aplicarea TVA la incasare la valoarea de 4.500.000 lei.
• Majorarea plafonului privind achizitia de locuinte cu cota redusa de 5%, la valoarea de 140.000 euro (la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data de 1 ianuarie a fiecarui an).
• Modificari in ceea ce priveste conditiile pentru a beneficia de exonerarea TVA in vama pentru importuri.
• Urmare a deciziilor Curtii Europene de Justitie, sunt aduse modificari ale acordarii dreptului de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite conditiile si formalitatile pentru deducerea taxei sau printr-un decont ulterior.

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
• Sunt considerate ca fiind constructii atat turnurile de sustinere a turbinelor eoliene cat si fundatiile acestora.
• Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pentru cladirile detinute de persoanele juridice, in baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat. Depunerea raportului dupa primul termen de plata produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
• In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile.
• Acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxa pe cladiri, datorat/a pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv.
• Operatorii economici, comercianti auto sau societati de leasing care inregistreaza ca stoc de marfa mijloace de transport, cumparate de la persoane fizice din Romania si inmatriculate pe numele acestora, au obligatia sa radieze din evidenta DRPCIV mijloacele de transport de pe numele fostilor proprietari.

Share this post