"Revolutia Fiscala" 2018

"Revolutia Fiscala" 2018

In Monitorul Oficial nr. 885/10.11.2017 a fost publicata OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta se aplica incepand cu luna ianuarie 2018.

Principalele modificari ale Codului Fiscal sunt urmatoarele:

Impozit pe profit

Se definesc termeni noi cum ar fi: costurile indatorarii, intreprindere financiara, transferul de active, transferul rezidentei fiscale.

Se introduc reguli noi privind limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

Limitarea se aplică deductibilității costurilor îndatorării care acoperă o gamă largă de costuri legate de finanțare (de exemplu, dobânda legată de obligațiuni convertibile sau obligațiuni cu cupon  zero, dobânda corespunzătoare contractelor de leasing financiar, plăți în cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobânda capitalizată inclusă în valoarea contabilă a unui activ aferent, costurile finanțării islamice).

Contribuabilul  are  dreptul  de  a  deduce,  intr-o  perioada  fiscala,  costurile  excedentare  ale  indatorarii pana  la  plafonul  deductibil  reprezentat  de  echivalentul  in  lei  al  sumei  de  200.000  euro.

Costurile excesive ale îndatorării, calculate ca diferența dintre costurile îndatorării și veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct de vedere economic, care depășesc echivalentul în lei de 200.000 euro, pot fi considerate deductibile pentru impozitul pe profit numai in limita a 10% din profitul determinat conform reglementarilor contabile din care se scad veniturile neimpozabile, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit, plus costurile excesive ale îndatorării și sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscală (EBITDA ajustată în scopuri fiscale).

În cazul în care baza fiscală de mai sus este 0 sau negativă, costurile excesive ale îndatorării sunt tratate ca nedeductibile în scopuri fiscale și pot fi reportate pentru o perioadă nelimitată de timp.

Pentru entitatile asociate care au dobanzi  si  pierderi  din diferente  de  curs  valutar se aplica regulile de mai sus.

Entitățile independente, care nu au companii asociate, nu aplică regulile de mai sus și pot deduce integral costurile îndatorării. Dobanzile  si  pierderile  din diferente  de  curs  valutar,  reportate  potrivit  regulilor de deductibilitate din prezent,  sunt  integral  deductibile.

 

Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare

Câștigul obținut din transferul de active, de rezidența fiscală si/sau din activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România își pierde dreptul de impozitare este supus unui impozit pe profit de 16%. Câștigul este calculat ca diferența dintre valoarea de piață și valoarea fiscală a activelor transferate.

In cazul in care diferența reprezintă o pierdere, contribuabilul poate recupera pierderile din câștigurile rezultate din operațiuni de aceeași natură in urmatorii 7 ani.

Aceste reguli se aplica urmatoarelor situatii, în măsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate:

  • contribuabilul transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent dintr-un stat terț;
  • contribuabilul transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un stat terț;
  • contribuabilul își transferă rezidența fiscală din România într-un alt stat terț, cu excepția acelor active care rămân legate efectiv de un sediu permanent în România;
  • contribuabilul transferă activitatea economică desfășurată în România printr-un sediu permanent către un alt stat terț.

Contribuabilul care aplică regulile de mai sus beneficiază de dreptul de eșalonare la plată pentru acest impozit, prin achitarea în tranșe pe parcursul a cinci ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală cu privire la plata in rate si transferul are loc catre un stat membru UE sau un stat care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European.

 

Regula generală antiabuz

În scopul calculării obligațiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers care poate cuprinde mai multe etape, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obține un avantaj fiscal si care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectă realitatea economică.

 

Reguli privind societățile străine controlate (SSC)

O societate străină controlată este definita astfel:

  1. a) contribuabilul deține o participație directă sau indirectă de mai mult de 50% din drepturile de vot sau deține direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entității sau are dreptul să primească mai mult de 50% din profiturile entității respective;
  2. b) impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către SSC este mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitatea externa, calculat în conformitate cu prevederile fiscale romanesti și impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitatea externa.

În cazul în care o entitate sau un sediu permanent este considerată societate străină controlată, contribuabilul plătitor de impozit pe profit care o controlează include în baza impozabilă veniturile nedistribuite ale entității care au provenit din următoarele: dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare; redevențe sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuală; dividende și venituri din transferul titlurilor de participare; venituri din leasing financiar; venituri din activități de asigurare, activități bancare sau alte activități financiare, etc.

Regulile SSC nu se aplică în cazul în care societatea străină controlată desfășoară o activitate economică semnificativă, susținută de personal, echipamente, active și spații, astfel cum o demonstrează faptele și circumstanțele relevante.

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se majorareaza plafonul de incadrare in categoria microîntreprinderilor de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.

Se includ în sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinedrilor toti contribuabililii care desfaşoară activităţi exceptate în prezent (se va aplica pentru, persoanelor juridice care obţin venituri din consultanţă şi management mai mult de 20% din veniturile totale, pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, asigurărilor şi reasigurărilor şi al pieţei de capital, al jocurilor de noroc etc).

Se elimina prevederile care permiteau unei entităţi cu un capital social de minim 45.000 lei să aplice prin opţiune prevederile titlului II „Impozit pe profit”.

 

Impozitul pe venit

Se reduce cota de impozit pe venit de la 16% la 10%.

Pentru venituri din drepturile de proprietate intelectuală cota de impozit cu titlu de plăţi anticipate se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut (anterior era de 10%).  Cota de impozit pe venit ca fiind impozit final este de 10%.

Cresc deducerile personale care se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, precum si cele pana la 3.600 lei. Pentru venitul lunar brut ce depaseste 3.600 lei nu se acorda deducere personala.

Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.

 

Contributii sociale obligatorii

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt:

  1. Contribuţia de asigurări sociale de 25% datorată de angajaţi, 4% datorată de angajatori pentru condiţii deosebite de muncă, 8% datorată de angajatori pentru condiţii speciale de muncă;
  2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate de 10% datorată de angajaţi;
  3. Contribuţia asiguratorie pentru muncă de 2,25% datorată de angajatori.

Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.

Prevederile privind contribuţiile sociale obligatorii se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 

Veniturile din activitati independente

CAS

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

CASS

Baza lunară de calcul pentru persoanele fizice care obtin venituri din activități independente este salariul de bază lunar minim brut pe țară, indiferent de nivelul venitului realizat.

Persoanele care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim burt pe ţară nu au obligaţia să plătească CAS/CASS, însă pot opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei.

TVA

Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de livrări/prestări.

Share this post