Legea 227/2015 – Noul Cod Fiscal

Legea 227/2015 – Noul Cod Fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 688/10.09.2015 a fost publicata Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Principalele prevederi sunt:

Impozitul pe profit

Sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice (in prezent sunt deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizării de venituri impozabile).

Se simplifica modul de calcul al deductibilitatii cheltuielilor de protocol si a rezervei legale. Se pleaca de la profitul contabil, dar nu se mai fac ajustari cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri.

Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului (in prezent limita e de 2%).

Cheltuiala cu sponsorizarea se deduce din impozitul pe profit in limita a 5 la mie din cifra de afaceri (in prezent limita e de 3 la mie), dar fara a depasi 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, sunt considerate nedeductibile.

Pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor sunt deductibile si in cazul in care au fost incheiate contracte de asigurare.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor sunt deductibile in limita unui procent de 30%. A fost eliminata conditia ce prevedea ca veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului, celelalte conditii ramanand nemodificate.

Ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile sunt deductibile in cazul in care:
1. mijloacele fixe au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora;
2. au fost incheiate contracte de asigurare.

Pentru imprumuturile pe termen lung in valuta de la alte entitati se reduce limita deductibilitatii ratei dobanzii la 4% (in prezent limita e de 6%), in functie de respectarea conditiilor privind gradul de indatorare.

In legatura cu scutirea de impozit a profitului reinvestit, se introduce o noua categorie de active (calculatoare electronice si echipamente periferice – clasa 2.2.9 din Catalog).

Incepand cu 1 ianuarie 2017 impozitul pe dividende este de 5%.

Microintreprinderi

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%. Prin exceptie, pentru persoanele juridice romane nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice romane.

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.

Impozitul pe venit

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut (in prezent deducerea e de 20%).

Impozitul final retinut la sursa de 16% nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetara de 40% si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa.

Se prevede in mod clar acordarea indemnizatiei/diurnei si administratorilor.

Sunt neimpozabile tichetele cadou acordate tuturor salariatilor (nu numai celor cu copii minori) cu ocazia Pastelui, 1 iunie, Craciunului etc.

Se majoreaza sumele acordate sub forma de deducere personala.

Plafonul neimpozabil in cazul veniturilor din pensii se majoreaza la 1.050 lei. Acesta va ajunge la 1.200 lei in urmatorii trei ani.

In cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, notarii vor notifica organelor fiscale tranzactiile ale caror valoare declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici.

Contributii sociale

Pentru veniturile din activitati independente se datoreaza contributia la asigurarile sociale (CAS), chiar daca sunt asigurati la sistemul public de pensii (salariati, pensionari, etc).

Tichetele cadou acordate salariatilor cu ocazia Pastelui, 1 iunie, Craciunului etc, nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale.

Contributia de asigurari sociale pentru veniturile din activitati independente este in cota de 10.5%, dar contribuabilii pot opta pentru cota integrala de CAS de 26,3% corespunzatoare conditiilor normale de munca.

Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv.

In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din dividende nu datoreaza CASS pentru aceste venituri, daca obtin venituri supuse deja contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole.

Incepand cu 1 ianuarie 2017, se datoreaza CASS pentru aceste venituri chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente.

Pentru veniturile salariale realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, daca totalul veniturilor este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, se aplica acelasi plafon de 5 salarii medii pe economie si pentru veniturile din pensii, veniturile din activitati independente, venituri din dividende.

Persoanele fizice care nu obtin venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datoreaza CASS lunar si au obligatia sa solicite inregistrarea la organul fiscal competent.

Impozite si taxe locale

Se elimina prevederile conform carora persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat.

Se definesc notiunile de activitate economica, cladiri rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta.

Impozitul pe cladiri, detinute atat de persoane fizice cat si de persoane juridice, se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote:
– cladiri rezidentiale: intre 0,08% – 0,2%;
– cladiri nerezidentiale: intre 0,2 – 1,3%;
– cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice: impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

Valoarea impozabila pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoane fizice, se stabileste prin raport de evaluare daca acestea nu au fost construite sau dobandite in ultimii 5 ani.

In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale.

Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct si la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, cladirea va avea regimul fiscal nerezidential.

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare. In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.

Se elimina prevederea conform careia locatarul trebuia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale in cazul in care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare.

Se elimina prevederea conform careia nu se datoreaza impozit pe terenul de sub o cladire.

Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport a autovehiculelor actionate electric. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%.

In functie de anumite criterii, autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal.

Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.

TVA

Se modifica definitia activelor corporale fixe in sensul ca vor include toate imobilizarile corporale amortizabile.

Se modifica definitia bunurilor de capital, in sensul ca in categoria bunurilor de capital intra toate imobilizarile corporale amortizabile, deci si activele cu durata de amortizare mai mica de 5 ani.

Cota standard de TVA va fi de:
– 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2016;
– 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017.
Se introduce cota de TVA de 5% pentru livrari de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii (in prezent cota e de 9%).

Pentru locuintele sociale pentru care se aplica cota de 5% se modifica plafonul de la 380.000 lei la 450.000 lei.

Se aplica taxarea inversa pentru cladirile si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare.

Pana la data de 31 decembrie 2018, se aplica taxarea inversa pentru furnizarile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

Se ajusteaza baza de impozitare pentru bunurile livrate sau serviciile prestate care nu se pot incasa ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare.

In cazul in care pe perioada inspectiei fiscale la furnizori organul fiscal a stabilit TVA colectata pentru anumite operatiuni efectuate in perioada supusa inspectiei fiscale, beneficiarul operatiunilor are dreptul sa deduca taxa inscrisa in factura de corectie emisa de furnizor chiar daca termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale s-a implinit. In acest caz, dreptul de deducere poate fi exercitat in cel mult un an de la data primirii facturii de corectie.

Soldul sumei negative de taxa pe valoarea adaugata inscris in decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei nu se preia in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care s-a deschis procedura, caz in care debitorul este obligat sa solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

Persoanele impozabile pot renunta la cererea de rambursare pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale pana la data comunicarii deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere.

Se elimina prevederile referitoare la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei.

In cazul in care este obligatorie ajustarea bazei impozabile, daca furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele.

TVA aferenta importurilor se va plati in continuare la organul vamal. Se elimina prevederea conform careia de la data de 1 ianuarie 2017, nu se face plata efectiva a TVA la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Codul Fiscal intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu exceptiile mentionate.

Share this post