Modificari Cod Fiscal – Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

Modificari Cod Fiscal – Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

In Monitorul Oficial nr. 421/23.06.2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr.54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale (Ordonanta).

Ordonanta modifica mai multe acte normative printre care Codul Fiscal, Codul de procedura fiscala si Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
Principalele modificari aduse Codului Fiscal, Codului de procedura fiscala si Legii societatilor comerciale sunt urmatoarele:

I. Modificari aduse Codului Fiscal

1. Taxa pe valoarea adaugata

a. Se infiinteaza Registrul operatorilor intracomunitari (“Registrul”) incepand cu data de 1 august 2010.

Registrul va cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare.
Persoanele inregistrate in scopuri de TVA vor solicita inscrierea in Registru daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare.
In vederea inscrierii in Registru, entitatile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.

Ordonanta prevede persoanele care nu pot fi inscrise in Registru precum si situatiile in care persoanele sunt eliminate din Registru.
Organizarea si functionarea Registrului, inclusiv procedura de inscriere si de radiere din acest registru, se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

b. Se introduce taxarea inversa pentru livrarea de bunuri din urmatoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Taxarea inversa mentionata in paragraful anterior se aplica numai pentru livrarile pe
teritoriul Romaniei.

2. Accize
● persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;
● pentru asigurarea riscului de neplata a accizelor in cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse accizabile s-a stabilit o garantie de 6%;
● S-au introdus obligatii pentru antrepozitarii autorizati in cazul cesionarii sau instrainarii actiunilor sau partilor sociale.

II. Modificari aduse Codului de procedura fiscala

1. Raspundere solidara
– Se elimina limitarea in timp (anterior era de 3 ani) a raspunderii solidare a persoanelor fizice si juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii care isi provoaca insolvabilitatea;

– Se largeste aria raspunderii solidare prin includerea urmatoarelor persoane care raspund solidar cu debitorul:
● asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta;
● tertii popriti, in limita sumelor sustrase indisponibilizarii;
● persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;
● administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea, cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului;
● administratorii care nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei deschiderea procedurii insolventei;
● administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale sau restituirea unor sume de la buget necuvenite.

– S-au modificat criteriile prin care persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil.

– Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare, printr-o adresa care va fi comunicata tertului poprit, inclusiv fax sau e-mail (anterior comunicarea se putea face numai prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire).

2. Contraventii si sanctiuni la regimul “Registrul operatorilor intracomunitari”
Se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise in acest registru.

III. Modificari aduse Legii societatilor comerciale

Transferul partilor sociale se realizeaza dupa publicarea hotararii asociatilor si dupa expirarea termenului de opozitie de 30 de zile, timp in care Oficiul Registrului Comertului instiinteaza ANAF cu privire la aceasta operatiune.

Share this post