Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 547/23.07.2015 a fost publicata Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Principalele modificari sunt:

Interpretarea legii

Sunt prevazute 5 reguli de interpretare a legislatiei fiscale. Daca prevederile legislatiei fiscale raman neclare dupa aplicarea celor 5 reguli, acestea se interpreteaza in favoarea contribuabilului/platitorului.

Actul administrativ fiscal

In cazul emiterii electronice a Actului administrativ fiscal, acesta se considera emis la data aplicarii semnaturii electronice extinse.

Actul administrativ fiscal este nul daca este emis cu incalcarea prevederilor legale privind competenta sau este afectat de o grava si evidenta eroare.

Daca se anuleaza un act administrativ fiscal, organul fiscal competent emite un alt act administrativ fiscal, daca nu s-a indeplinit termenul de prescriptie sau daca anularea nu s-a datorat unor vicii de fond.

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

In cazul in care contribuabilul nu este de acord cu solutia fiscala individuala anticipata sau cu acordul de pret in avans emis, acesta transmite, in termen de 30 zile de la comunicare, o notificare la organul fiscal emitent (anterior termenul era de 15 zile).

Acordul de pret in avans bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru tranzactii cu contribuabili care provin din tari cu care Romania are incheiate conventii pentru evitarea dublei impuneri.

Taxa de emitere a unei solutii fiscale individuale anticipate va fi (in prezent este 1.000 EUR):
– 5.000 EUR pentru contribuabilii mari;
– 3.000 EUR pentru celelalte categorii de contribuabili.

Termenul de solutionare a cererilor contribuabilului

Daca pentru solutionarea unei cereri este necesara administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, termenul se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii probei si data obtinerii acesteia (2, 3 sau 6 luni dupa caz).

Termenul de solutionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la inregistrarea cererii daca pentru solutionarea acesteia este necesara efectuarea unei inspectii fiscale.

Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1 iulie a anului urmator celui pentru care se datoreaza obligatia fiscala.

Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada cuprinsa intre data inceperii inspectiei fiscale, pe durata legala a acesteia, si data emiterii deciziei de impunere.

Inspectia fiscala

Durata efectuarii inspectiei fiscale se stabileste in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de:
– 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum si pentru contribuabilii/platitorii care au sedii secundare, indiferent de marime;
– 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
– 45 de zile pentru ceilalti contribuabili.
Se instituie un termen maxim de suspendare a inspectiei fiscale de 6 luni de zile.

La cererea contribuabilului, in scopul platii obligatiilor fiscale suplimentare, se poate solicita emiterea unei decizii de impunere provizorii. Sumele stabilite prin decizie de impunere provizorie se regularizeaza in decizia de impunere finala.

S-a stabilit ca durata controlului inopinat nu poate fi mai mare de 30 de zile.

Se instituie o noua prevedere privind restituirea impozitului pe venit retinut la sursa. Cand platitorul a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitor, la cererea contribuabilului. Sumele restituite de catre platitor se regularizeaza de catre acesta ulterior prin depunerea unei declaratii de regularizare.

Obligatiile fiscale stabilite ca urmare a reconsiderarii unei tranzactii se regularizeaza cu obligatiile fiscale declarate/platite de contribuabil aferente respectivei tranzactii.

Nivelul dobanzilor scade de la 0.03% la 0.02% pentru fiecare zi de intarziere, iar nivelul penalitatilor de intarziere scade de la 0.02% la 0.01%.

Pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul datoreaza o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi.

Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decat nivelul creantei fiscale principale la care se aplica.

Penalitatea de nedeclarare se va aplica creantelor fiscale nascute dupa data de 1 ianuarie 2016.

Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

Contestatia se depune in termen de 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal (anterior termenul era de 30 de zile).

Se introduce posibilitatea sustinerii orale a contestatiei.

Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni de la data acordarii. Suspendarea poate fi solicitata o singura data.

In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii contestatiei contestatorul se poate adresa instantei de contencios administrativ competenta pentru anularea actului.

Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

Pe perioada suspendarii, obligatiile fiscale nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala, nu se datoreaza penalitati de intarziere, se datoreaza majorari de intarziere de 0.5% pe luna.

Contraventii

Contraventiile sunt stabilite in functie de urmatoarele categorii:
– persoanele juridice incadrate la contribuabili mijlocii si mari;
– celelalte persoane juridice si persoanele fizice.

Constituie contraventie:
– fapta oricarei entitati ce consta in netransmiterea de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
– nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de radiere a inregistrarii fiscale.

Nu mai constituie contraventie nerespectarea obligatiei inscrierii Codului de Identificare Fiscala pe documente.

Legea intra in vigoare incepand cu data de 1 ianurie 2016.

Share this post