A fost publicat Ordinul 2100 privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii

A fost publicat Ordinul 2100 privind Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii

A fost aprobata procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

I. Sfera de aplicare
Prezenta procedura se aplica obligatiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.

Prin obligatii bugetare administrate de organul fiscal central se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
a) declaratii fiscale;
b) decizii de impunere;
c) decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;
d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale, drepturi vamale si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Debitorii ce pot beneficia de facilitatile prevazute in prezenta procedura sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, printre acestia se includ si:
• debitorii declarati insolvabili;
• persoanele carora li s-a stabilit raspunderea solidara potrivit Codul de procedura fiscala sau raspunderea potrivit legii procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa sau potrivit Codului Vamal;
• debitorii aflati in procedura insolventei ori aflati in dizolvare;
• debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv inregistreaza numai obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale;
• debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la data de 31 martie 2020 inclusiv ca urmare a unei inspectii fiscale sau a unei verificari a situatiei fiscale personale.

In cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, facilitatile fiscale se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala debitorul isi are domiciliul fiscal iar analiza indeplinirii conditiilor de acordare a facilitatilor fiscale se realizeaza fara a tine cont de modul de indeplinire a obligatiilor fiscale datorate de membrii acestora.

II. Obiectul facilitatilor fiscale
Organul fiscal central sau, dupa caz, autoritatile/institutiile acorda urmatoarele facilitati fiscale:
• amanarea la plata a obligatiilor de plata accesorii ramase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscal;
• anularea obligatiilor de plata accesorii.

Categoriile de obligatii de plata accesorii care, potrivit ordonantei de urgenta, pot face obiectul facilitatilor fiscale prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) dobanzi/majorari de intarziere;
b) penalitati de intarziere/penalitati de nedeclarare/penalitati;
c) orice alte obligatii de plata accesorii.

Nu se amana la plata si nu se anuleaza accesoriile aferente unor obligatii bugetare principale reprezentand ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Obligatiile de plata accesorii sunt aferente:

• obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv;
• diferentelor de obligatii bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
• obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si stinse;
• obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.

Prevederile anterioare sunt aplicabile si obligatiilor de plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv si care rezulta din inscrierea in randurile de regularizari din decontul de TVA a taxei colectate.

III. Procedura de acordare a amanarii la plata
Debitorii isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii potrivit ordonantei de urgenta, prin depunerea unei notificari astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
c) prin intermediul serviciului „Spatiu privat virtual”.

IV. Procedura de acordare a anularii obligatiilor de plata accesorii
Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre debitori, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal in baza unei cereri de anulare a obligatiilor de plata accesorii, conform modelului prevazut, depusa la organul fiscal central competent. Cererea poate fi depusa dupa indeplinirea conditiilor de acordare a anularii, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.

Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel putin urmatoarele:
• datele de identificare a debitorului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul etc.
• obiectul cererii, respectiv anularea obligatiilor de plata accesorii cu precizarea facilitatilor fiscale solicitate;
• elemente privind TVA in cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adaugata inscrise in randurile de regularizare;
• data si semnatura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului.

V. Retragerea notificarii/cererii de anulare a accesoriilor
Notificarea depusa poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificarii si se desfiinteaza decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii.
Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasa de debitor oricand, prin depunerea in acest sens a unei cereri la organul fiscal.

Share this post