Raportari contabile pentru Semestrul I 2014

Raportari contabile pentru Semestrul I 2014

[:ro]In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 540/21.07.2014 a fost publicat Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici
Principalele prevederi:
Operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014.
Cifra de afaceri se calculeaza pe baza indicatorilor din situatiile financiare anuale la data de 31.12.2013.
Raportarile contabile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro.
Raportarile contabile la 30 iunie 2014 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 18 august 2014.
Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2014 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 (respectiv amenda de la 300 lei pana la 5.000 lei).
Raportările contabile la 30 iunie 2014 cuprind următoarele formulare:
a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) date informative (cod 30).
Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic depun raportări contabile dar utilizand informatii la date diferite.
Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.[:en]Order no 936/2014 for for the approval of the Accounting reporting system on 30 June 2014 of economic operators was published into Official Gazette no 540/21.07.2014
Main provisions:
Economic operators which in the previous financial year recorded a turnover of higher than 220,000 lei, have to submit to the local offices of the Ministry of Finance accounting reports at 30 June 2014.
Turnover is calculated based on the indicators in the annual financial statements as of 31.12.2013.
Accounting reports shall be submitted to the local offices of the Ministry of Finance, on paper and in electronic format or only in electronic format on the website www.e-guvernare.ro.
Accounting reports on 30 June 2014 shall be submitted to the local offices of the Ministry of Finance no later than 18 August 2014.
Failure to submit accounting reports on 30 June 2014 as provided by the Order shall be fined under art. 42 of Law no. 82/1991 (ie fine ranging from 300 lei to 5,000 lei).
Accounting reports on 30 June 2014 include the following:
a) statement of assets, liabilities and equity (code 10);
b) profit and loss account (code 20);
c) informative data (code 30).
Entities that have chosen a different financial year than the calendar year shall submit accounting reports but using information at different dates.
Accounting reports on 30 June 2014 shall be signed by the administrator or the person liable for entity’s management.[:]

Share this post