Planul de conturi (actualizare 2021)

Planul de conturi (actualizare 2021)

Simbol Denumire
CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
GRUPA 10 CAPITAL ȘI REZERVE
101 Capital
1011 Capital subscris nevărsat
1012 Capital subscris vărsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public
1017 Patrimoniul privat
1018 Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
103 Alte elemente de capitaluri proprii
1031 Beneficii acordate angajaților sub formainstrumentelor de capitaluri proprii
1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină
1038 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii
104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni
105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve
1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve
107 Diferențe de curs valutar din conversie
108 Interese care nu controlează
1081 Interese care nu controlează – rezultatul exercițiului financiar
1082 Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii
109 Acțiuni proprii
1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt
1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung
1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă
GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
GRUPA 12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
121 Profit sau pierdere
129 Repartizarea profitului
GRUPA 14 CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1411 Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1412 Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute
1498 Alte pierderi legate de instrumentele decapitaluri proprii
GRUPA 15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii și obligații similare
1516 Provizioane pentru impozite
1517 Provizioane pentru terminarea contractului de muncă
1518 Alte provizioane
GRUPA 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii față de entitățile afiliate
1663 Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligațiunilorși a altor datorii
1691 Prime privind rambursarea obligațiunilor
1692 Prime privind rambursarea altor datorii
CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI
GRUPA 20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE
201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare
206 Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
207 Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv
2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizări necorporale
GRUPA 21 IMOBILIZĂRI CORPORALE
211 Terenuri și amenajări de terenuri
2111 Terenuri
2112 Amenajări de terenuri
212 Construcții
213 Instalații tehnice și mijloace de transport
2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilajeși instalații de lucru)
2132 Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
2133 Mijloace de transport
214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
215 Investiții imobiliare
216 Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
217 Active biologice productive
GRUPA 22 IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
223 Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare
224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare
227 Active biologice productive în curs de aprovizionare
GRUPA 23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS
231 Imobilizări corporale în curs de execuție
235 Investiții imobiliare în curs de execuție
GRUPA 26- IMOBILIZĂRI FINANCIARE
261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate
262 Acțiuni deținute la entități asociate
263 Acțiuni deținute la entități controlate în comun
264 Titluri puse în echivalență
265 Alte titluri imobilizate
266 Certificate verzi amânate
267 Creanțe imobilizate
2671 Sume de încasat de la entitățile afiliate
2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate
2673 Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2674 Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordatepe termen lung
2677 Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți
2678 Alte creanțe imobilizate
2679 Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate
269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
2691 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entitățile afiliate
2692 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entități asociate
2693 Vărsăminte de efectuat privind acțiuniledeținute la entități controlate în comun
2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
GRUPA 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
280 Amortizări privind imobilizările necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale
281 Amortizări privind imobilizările corporale
2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
2812 Amortizarea construcțiilor
2813 Amortizarea instalațiilor și mijloacelorde transport
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
2815 Amortizarea investițiilor imobiliare
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2817 Amortizarea activelor biologice productive
GRUPA 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR
290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare
2906 Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri
2912 Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
2913 Ajustări pentru deprecierea insta- lațiilor și mijloacelor de transport
2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
2915 Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare
2916 Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive
293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
2931 Ajustări pentru deprecierea imobili- zărilor corporale în curs de execuție
2935 Ajustări pentru deprecierea inves- tițiilor imobiliare în curs de execuție
296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociateși entități controlate în comun
2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate
2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate
CLASA 3 CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE
GRUPA 30 STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIALE
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Semințe și materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferențe de preț la materii prime și materiale
GRUPA 32 STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
321 Materii prime în curs de aprovizionare
322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare
323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare
326 Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare
327 Mărfuri în curs de aprovizionare
328 Ambalaje în curs de aprovizionare
GRUPA 33 PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE
331 Produse în curs de execuție
332 Servicii în curs de execuție
GRUPA 34 PRODUSE
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
347 Produse agricole
348 Diferențe de preț la produse
GRUPA 35  STOCURI AFLATE LA TERȚI
351 Materii și materiale aflate la terți
354 Produse aflate la terți
356 Active biologice de natura stocurilor aflate la terți
357 Mărfuri aflate la terți
358 Ambalaje aflate la terți
GRUPA 36 ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
361 Active biologice de natura stocurilor
368 Diferențe de preț la active biologice denatura stocurilor
GRUPA 37 MĂRFURI
371 Mărfuri
378 Diferențe de preț la mărfuri
GRUPA 38 AMBALAJE
381 Ambalaje
388 Diferențe de preț la ambalaje
GRUPA 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustări pentru deprecierea materialelorconsumabile
3922 Ajustări pentru deprecierea materialelorde natura obiectelor de inventar
393 Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție
394 Ajustări pentru deprecierea produselor
3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
3947 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole
395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți
3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți
3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți
3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți
3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți
3955 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terți
3956 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți
3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți
3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți
396 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor
397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 CONTURI DE TERȚI
GRUPA 40 FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE
401 Furnizori
403 Efecte de plătit
404 Furnizori de imobilizări
405 Efecte de plătit pentru imobilizări
408 Furnizori – facturi nesosite
409 Furnizori – debitori
4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări debunuri de natura stocurilor
4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii
4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
GRUPA 41  CLIENȚI ȘI CONTURI ASIMILATE
411 Clienți
4111 Clienți
4118 Clienți incerți sau în litigiu
413 Efecte de primit de la clienți
418 Clienți – facturi de întocmit
419 Clienți – creditori
GRUPA 42 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE
421 Personal – salarii datorate
423 Personal – ajutoare materiale datorate
424 Prime reprezentând participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Rețineri din salarii datorate terților
428 Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
4281 Alte datorii în legătură cu personalul
4282 Alte creanțe în legătură cu personalul
GRUPA 43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE
431 Asigurări sociale
4311 Contribuția unității la asigurările sociale
4312 Contribuția personalului la asigurările sociale
4313 Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
4314 Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate
4315 Contribuția de asigurări sociale
4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate
4318 Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
436 Contribuția asiguratorie pentru muncă
437 Ajutor de șomaj
4371 Contribuția unității la fondul de șomaj
4372 Contribuția personalului la fondul de șomaj
438 Alte datorii și creanțe sociale
4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creanțe sociale
GRUPA 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ȘI CONTURI ASIMILATE
441 Impozitul pe profit și alte impozite
4411 Impozitul pe profit
4415 Impozitul specific unor activități
4418 Impozitul pe venit
442 Taxa pe valoarea adăugată
4423 TVA de plată
4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibilă
4427 TVA colectată
4428 TVA neexigibilă
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
445 Subvenții
4451 Subvenții guvernamentale
4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenții
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
447 Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate
448 Alte datorii și creanțe cu bugetul tatului
4481 Alte datorii față de bugetul statului
4482 Alte creanțe privind bugetul statului
GRUPA 45 GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI
451 Decontări între entitățile afiliate
4511 Decontări între entitățile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate
453 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
4531 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
455 Sume datorate acționarilor/asociaților
4551 Acționari/asociați – conturi curente
4558 Acționari/asociați – dobânzi la conturi curente
456 Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul
457 Dividende de plată
458 Decontări din operațiuni în participație
4581 Decontări din operațiuni în participație – pasiv
4582 Decontări din operațiuni în participație – activ
GRUPA 46 DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI
461 Debitori diverși
462 Creditori diverși
463 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
466 Decontări din operațiuni de fiducie
4661 Datorii din operațiuni de fiducie (P)
4662 Creanțe din operațiuni de fiducie (A)
GRUPA 47 CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE ȘI ASIMILATE
471 Cheltuieli înregistrate în avans
472 Venituri înregistrate în avans
473 Decontări din operațiuni în curs de clarificare
475 Subvenții pentru investiții
4751 Subvenții guvernamentale pentru investiții
4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții
4753 Donații pentru investiții
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții
478 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți
GRUPA 48  DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂȚII
481 Decontări între unitate și subunități
482 Decontări între subunități
GRUPA 49  AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR
490 Ajustări pentru deprecierea creanțelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
4901 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor
4902 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente prestărilor de servicii
4903 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor corporale
4904 Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente imobilizărilor necorporale
491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor -clienți
495 Ajustări pentru deprecierea creanțelor -decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații
496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor -debitori diverși
CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
501 Acțiuni deținute la entitățile afiliate
505 Obligațiuni emise și răscumpărate
506 Obligațiuni
507 Certificate verzi primite
508 Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament
509 Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
5091 Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate
5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt
GRUPA 51 CONTURI LA BĂNCI
511 Valori de încasat
5112 Cecuri de încasat
5113 Efecte de încasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la bănci
5121 Conturi la bănci în lei
5124 Conturi la bănci în valută
5125 Sume în curs de decontare
518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bănci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
GRUPA 53  CASA
531 Casa
5311 Casa în lei
5314 Casa în valută
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale și poștale
5322 Bilete de tratament și odihnă
5323 Tichete și bilete de călătorie
5328 Alte valori
GRUPA 54 ACREDITIVE
541 Acreditive
5411 Acreditive în lei
5414 Acreditive în valută
542 Avansuri de trezorerie
GRUPA 58  VIRAMENTE INTERNE
581 Viramente interne
GRUPA 59  AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate
595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate
596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor
598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60  CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia și apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite
GRUPA 61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile și cercetările
615 Cheltuieli cu pregătirea personalului
GRUPA 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
6231 Cheltuieli de protocol
6232 Cheltuieli de reclama si publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
GRUPA 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumentede capitaluri proprii
644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
645 Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
6451 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
6452 Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
6453 Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările socialede sănătate
6455 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață
6456 Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative
6457 Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate
6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
646 Chetuieli privind contributia asiguratorie de munca
GRUPA 65  ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
651 Cheltuieli din operațiuni de fiducie
6511 Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
6512 Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie
6513 Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie
652 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi și penalități
6582 Donații acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital
6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari
6586 Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale
6587 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
6588 Alte cheltuieli de exploatare
GRUPA 66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanțe legate de participații
664 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
6651 Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
6652 Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
6818 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea creantelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863 Cheltuieli financiare privind ajustărilepentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustărilepentru pierderea de valoare a activelor circulante
6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii
GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
695 Cheltuieli cu impozitul specific unor activități
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementelede mai sus
Clasa 7 Conturi de venituri
GRUPA 70 CIFRA DE AFACERI NETĂ
701 Venituri din vânzarea produselor finite,produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vânzarea produselor finite
7017 Venituri din vânzarea produselor agricole
7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii și cercetări
706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
707 Venituri din vânzarea mărfurilor
708 Venituri din activități diverse
709 Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilorîn curs de execuție
GRUPA 72 VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI
721 Venituri din producția de imobilizări necorporale
722 Venituri din producția de imobilizări corporale
725 Venituri din producția de investiții imobiliare
GRUPA 74  VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE
741 Venituri din subvenții de exploatare
7411 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale
7413 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
7416 Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
7418 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
7419 Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
GRUPA 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
751 Venituri din operațiuni de fiducie
7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
7512 Venituri din derularea operațiunilor de fiducie
7513 Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie
754 Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
7582 Venituri din donații primite
7583 Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital
7584 Venituri din subvenții pentru investiții
7586 Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale
7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76  VENITURI FINANCIARE
761 Venituri din imobilizări financiare
7611 Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate
7612 Venituri din acțiuni deținute la entități asociate
7613 Venituri din acțiuni deținute la entități controlate în comun
7615 Venituri din alte imobilizări financiare
762 Venituri din investiții financiare pe termen scurt
764 Venituri din investiții financiare cedate
7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
7642 Câștiguri din investiții pe termen scurtcedate
765 Venituri din diferențe de curs valutar
7651 Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
7652 Diferențe favorabile de curs valutar dinevaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
766 Venituri din dobânzi
767 Venituri din sconturi obținute
768 Alte venituri financiare
GRUPA 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781 Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustări pentru depreciereaimobilizărilor
7814 Venituri din ajustări pentru depreciereaactivelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ
7818 Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
786 Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
7865 Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
Clasa 8 Conturi speciale
GRUPA 80 CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI
801 Angajamente acordate
8011 Giruri și garanții acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri și garanții primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi în afara bilanțului
8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare
8032 Valori materiale primite spre prelucraresau reparare
8033 Valori materiale primite în păstrare saucustodie
8034 Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventardate în folosință
8036 Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadență
8038 Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie  si alte bunuri similare
8039 Alte valori în afara bilanțului
804 Certificate verzi
805 Dobânzi aferente contractelor de leasingși altor contracte asimilate, neajunse la scadență
8051 Dobânzi de plătit
8052 Dobânzi de încasat
806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
807 Active contingente
808 Datorii contingente
809 Creanțe preluate prin cesionare
GRUPA 89  BILANȚ
891 Bilanț de deschidere
892 Bilanț de închidere
Clasa 9 Conturi de gestiune
GRUPA 90 DECONTĂRI INTERNE
901 Decontări interne privind cheltuielile
902 Decontări interne privind producția obținută
903 Decontări interne privind diferențele de preț
GRUPA 92 CONTURI DE CALCULAȚIE
921 Cheltuielile activității de bază
922 Cheltuielile activităților auxiliare
923 Cheltuieli indirecte de producție
924 Cheltuieli generale de administrație
925 Cheltuieli de desfacere
GRUPA 93 COSTUL PRODUCȚIEI
931 Costul producției obținute
933 Costul producției în curs de execuție

Share this post