Modificari Norme metodologice Cod fiscal – recuperarea pierderii fiscale in cazul fuziunilor / dizolvarilor

1015

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 753/08.11.2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Se clarifica modul de recuperare a pierderii fiscale inregistrata de contribuabilii care se reorganizeaza juridic prin fuziune, divizare, etc.

Taxa pe valoarea adaugata
Se aduc clarificari privind categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013.

Se aduc clarificari referitoare la persoane excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare, indiferent de cifra de afaceri realizata, cum ar fi de exemplu neplatitorii de TVA, persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal, sucursalele, persoanele impozabile nestabilite in Romania dar care sunt inregistrate in Romania in scopuri de TVA, direct sau prin reprezentant fiscal.

Determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se realizeaza pe baza datelor raportate in deconturile de TVA (operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, operatiuni pentru care locul livrarii se considera in strainatate, precum si randurile de regularizari aferente).

Se detaliaza regulile privind intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare precum si inregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Se precizeaza ca prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiar sau ori de la un tert, precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.

Se stabileste data platii/incasarii operatiunilor, in functie de metoda de plata (cecul, cambia si biletul la ordin, plata in natura, stingerea datoriei ca urmare a cesiunii de creante).

De exemplu, daca plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator, data incasarii este data inscrisa in extrasul de cont ori in alt document asimilat acestuia.

In cazul platii in natura, data incasarii este data la care intervine faptul generator de taxa pentru livrarea/prestarea obtinuta drept contrapartida pentru livrarea/prestarea efectuata.

In ceea ce priveste compensarea datoriilor aferente unor facturi pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, Normele stipuleaza ca furnizorul/prestatorul a incasat, respectiv beneficiarul a platit contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau partial datoriile.

In ceea ce priveste deducerea TVA, se precizeaza ca in cazul beneficiarului care aplica sistemul TVA la incasare sau al celui care face achizitii de la un furnizor/prestator care aplica sistemul TVA la incasare, dreptul de deducere a taxei este amanat pana la data la care taxa aferenta bunurilor/serviciilor achizitionate se considera ca a fost platita prin compensare.

Jurnalele pentru vanzari si cele pentru cumparari ale persoanei care aplica TVA la incasare, precum si jurnalele pentru cumparari ale persoanelor care fac achizitii de la persoane care aplica TVA la incasare, trebuie adaptate pentru a permite contribuabililor sa urmareasca in fiecare perioada fiscala diferentele de taxa neexigibile, atat in ce priveste taxa colectata cat si in ce priveste taxa deductibila. Se recomanda informatiile pe care ar trebui sa le cuprinda jurnalele de vanzari si cumparari.

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare, care reuneste intr-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din norme, precum si din normele procedurale, necesare in cazul operatiunilor care intra sub incidenta sistemului TVA la incasare, oferind totodata exemple practice si explicatii in legatura cu prevederile legale. Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare se va aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Se precizeaza ca bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri, nu se colecteaza TVA, daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei. De semenea, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri.

Se reglementeaza ajustarea deducerii TVA in cazul bunurilor care nu mai exista in gestiunea unui operator economic, atat in cazul bunurilor de capital cat si al altor bunuri decat cele de capital.

Se reglementeaza documentul centralizator care se intocmeste pentru fiecare perioada fiscala si pe baza caruia se colecteaza TVA, in cazul operatiunilor realizate catre persoane neimpozabile, care prin natura lor nu permit identificarea beneficiarului.

Se precizeaza procedura care trebuie urmata pentru obtinerea aprobarii in vederea emiterii de facturi in regim simplificat, in cazul in care valoarea facturii, inclusiv TVA este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro.

Se revizuiesc cerintele pentru facturarea electronica. Facturile pe suport de hartie si facturile electronice vor fi tratate in acelasi mod. Persoanele impozabile trebuie sa garanteze autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea facturilor.

Se detaliaza regulile privind exigibilitatea TVA in cazul livrarilor si achizitiilor intracomunitare de bunuri si se stabilesc reguli aplicabile in cazul facturilor emise de operatorii economici, inclusiv pentru avansuri.