Modificari Cod Fiscal ianuarie 2007

1162

Cuprins:
1. Impozitul pe profit
2. Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice rezidente
3. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
4. Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente
5. Impozite si taxe locale

1. Impozitul pe profit

Cheltuieli deductibile: deductibilitatea cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate, efectuate de salariati sau administratori, nu mai este conditionata de realizarea de profit;

Amortizare:
– Amortizarea fiscala se calculeaza luand in calcul si valorile ramase din reevaluarile efectuate dupa data de 31.12.2003 reevaluata (unde este cazul);
– Prevederea conform careia valoarea ramasa neamortizata este deductibila fiscal in cazul vanzarii mijloacelor fixe prin unitati specializate este abrogata;

Plata impozitului pe profit: incepand cu 2008 impozitul pe profit se va plati anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Platile anticipate se fac la nivelul platilor din anul anterior, actualizat cu indicele de inflatie estimat. Daca contribuabilul inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru nu mai datoreaza plata anticipata. Contribuabilii nou infiintati vor plati impozit trimestrial anticipat la nivelul profitului contabil;

Impozitul pe dividende: Incepand cu data de 01.01.2007 impozitul pe dividendele platite unui asociat persoana juridica romana va fi 10% cu exceptia situatiei in care asociatul detine cel putin 15% din capitalul social al platitorului (sau 10% incepand cu anul 2009), pe o perioada de cel putin 2 ani, fara nici o intrerupere, caz in venitul este scutit.

2. Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice rezidente

Impozitul pe veniturile din investitii este 16%, cu exceptia veniturilor din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii detinute pe o perioada mai mare de 365 de zile, pentru care impozitul este de 1%.

Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se stabileste astfel:
– pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare detinute pe o perioada mai mare de 3 ani impozitul este de 2% pana la valoarea de 200.000 RON si 1% pentru suma valoarea ce depaseste 200.000 RON;
– pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare detinute pe o perioada mai mica de 3 ani impozitul este de 3% pana la valoarea de 200.000 RON si de 2% pentru valoarea ce depaseste 200.000 de RON.

Impozitul pe veniturile obtinute in baza conventiilor civile pot fi impozitate atat prin plati anticipate (10% din venitul brut), urmand a se regulariza prin declaratia de venit global, cat si prin plati anticipate finale de 16%. Optiunea apartine contribuabilului (prestatorului) si se exercita in momentul incheierii contractului.

3. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Conditii: Fata de conditiile deja existente, incepand cu data de 01.01.2007 veniturile realizate de o microintreprindere trebuie sa fie realizate in proportie de cel putin 50% din alte activitati decat cele de consultanta si management. Analiza din acest punct de vedere se va realiza pe baza contractelor de prestari servicii (mentionam ca nici de aplicare aprobate prin HG 1861/2006 nu clarifica ce reprezinta activitatile de consultanta si management).

Cote de impunere: impozitul pe veniturile microintreprinderii va fi 2% in 2007, 2,5% in 2008 si 3% in 2009.

Pierderea calitatii de microintreprindere: in situatia in care o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro sau venituri din consultanta si management in proportie mai mare de 50% in timpul anului fiscal aceasta va deveni platitoare de impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile de la inceputul aceluiasi an. Calculul si plata se vor realiza incepand cu trimestrul in care s-a constatat depasirea uneia din cele 2 conditii, fara a se datora majorari si scazandu-se din impozitul pe profit datorat impozitul pe venit deja platit.

4. Impozitul pe venitul persoanelor nerezidente

Definitii: Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Cote de impunere:
– 20% in cazul veniturilor din jocuri de noroc;
– 10% in cazul veniturilor din dobanzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru si daca beneficiarul efectiv al dobanzilor/redeventelor detine minimum 25% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani; aceasta cota se aplica pe perioada de tranzitie care se incheie la data de 31.12.2010;
– 16% in cazul altor venituri;
– Dividendele platite de o intreprindere rezidenta unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru sunt scutite de impozit daca beneficiarul dividendelor detine minim 15% din capitalul social (10% incepand cu 2009) pe o perioada de cel putin 2 ani fara nici o intrerupere.

Scutiri:
– Incepand cu data de 01.01.2011 platile de dobanzi si redevente ce provin din Romania sunt exceptate de la orice impozitare in Romania cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobanzilor sau redeventelor sa fie o intreprindere dintr-un stat membru iar cele doua parti sa aiba calitatea de intreprinderi asociate. O intreprindere este asociata unei alte intreprinderi daca indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:
– prima intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul celei de-a doua intreprinderi;
– cea de-a doua intreprindere are o participare minima directa de 25% in capitalul primei intreprinderi;
– o intreprindere terta are o participare minima directa de 25% atat in capitalul primei intreprinderi cat si in capitalul celei de-a doua. Pentru unele state membre exista dispozitii tranzitorii: Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.
– Veniturile din economii, sub forma platilor de dobanda obtinute din Romania de persoane fizice rezidente intr-un stat membru sunt scutite de impozit. In aplicarea acestei prevederi Codul fiscal reglementeaza o serie de conditii precum si exceptii legate de o perioada de tranzitie in relatia cu Belgia, Luxemburg si Austria.

5. Impozite si taxe locale

Impozitul pe cladiri:
– Pentru persoanele fizice impozitul pe cladiri este de 1% aplicata asupra valorii calculate conform prevederilor Codului fiscal. Valoarea cladirii se corecteaza cu coeficienti stabiliti in functie de rangul localitatii, amplasamentul si vechimea cladirii, precum si in functie de suprafata. Astfel, in cazul unei cladiri cu o suprafata mai mare de 150 de metri patrati valoarea impozabila se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 de metri patrati sau fractiune din acestia. Se datoreaza cote suplimentare de impozit si in situatia cand acelasi proprietar detine mai mult de o proprietate, cu exceptia situatiei cand celelalte cladiri sunt inchiriate. Se excepteaza de la aceste majorari cladirile dobandite prin succesiune legala.
– Pentru persoanele juridice impozitul pe cladiri este de 0,25 – 1,50%, conform hotararii Consiliului local. Reamintim ca, in situatia in care cladirea nu a fost reevaluata in ultimii trei ani impozitul se situeaza intre 5 – 10 %. Baza de calcul a impozitul in cazul cladirilor reevaluate este valoarea contabila reevaluata.

Impozitul pe teren: Impozitul pe teren se calculeaza in functie de suprafata, rangul localitatii si zona/categoria de folosinta a acestuia. Astfel, persoanele juridice care detin teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea pentru constructii, vor plati impozit pe teren cu destinatie agricola numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura si au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate mentionat.
Impozitul pe mijlocul de transport: Calculul taxei se modifica semnificativ incepand cu 01.01.2007 in sensul majorarii acesteia, mai ales in cazul autoturismelor cu capacitate cilindrica mai mare. Impozitul se calculeaza prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 cu o suma corespunzatoare fiecarui tip de motor. De exemplu, pentru autoturism cu capacitatea de 1600 cm3 taxa este = 1600/200 * 7 RON = 56 RON. Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrica de 3001 cm3 taxa este = 3001/200 * 120 = 16 * 120 = 1920 RON.

Plata impozitelor locale, facilitati si obligatii declarative:
– Termene de plata: impozitul/taxa pe cladiri, terenuri sau mijloace de transport se realizeaza anual, in 2 transe egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie. Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie, a impozitului datorat pentru intregul an Consiliile locale pot acorda o bonificatie de pana la 10%.
– In cazul bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing taxa se datoreaza de catre utilizator (consideram utila contactarea firmelor de leasing) – In cazul investitiilor de peste 500.000 de euro, finalizate si puse in functiune la data de 01.01.2007 consiliul local poate stabili o cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv
– Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pana la 5 ani inclusiv, astfel:
a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de intai a lunii urmatoare finalizarii cladirii;
b) scutirea de impozit pe teren, de la data de intai a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire.
– Nu se vor mai depune declaratiile anuale dar se pastreaza obligatia depunerii declaratiilor in situatia dobandirii sau instrainarii unui bun supus impozitelor locale precum si obligatia declararii modificarilor de valoare a acestor bunuri (de exemplu cu ocazia reevaluarii).