Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor: 50.000-200.000 Euro

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor: 50.000-200.000 Euro

Granturile pentru investitii se acordă pe proiect şi beneficiar şi au o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro.

Se acorda beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
• extinderea capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru extinderea capacităţilor de prestări servicii;
• realizarea de unităţi noi ale capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru realizarea unor unităţi noi de prestare servicii;
• reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie existente, precum şi pentru reabilitarea/modernizarea unor unităţi noi de prestare servicii.

Beneficiarii granturilor trebuie sa asigure cofinanţarea la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 30% din valoarea grantului solicitat pentru zona Bucuresti-Ilfov si minimum 15% pentru regiunile mai putin devoltate.

Categorii de beneficiari:
• industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
• industria auto şi servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparaţii şi spălătorii auto şi altele asemenea;
• energie şi echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficienţă energetică;
• construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii;
• servicii de transport, inclusiv servicii de transport internaţional;
• servicii de îngrijire şi întreţinere corporală;
• servicii de reparaţii şi întreţinere;
• turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante şi servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;
• confecţii metalice/lemn/mobilier;
• confecţii textile/pielărie;
• industria farmaceutică şi echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
• industrii creative, inclusiv din domeniul culturii şi serviciilor creative;
• servicii de educaţie: creşe şi grădiniţe, şcoli;
• servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale şi altele asemenea;
• comerţ.

! Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.

Criterii de calificare:
• au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanţare;
• au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exerciţiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanţare;
• se angajează să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
• realizează minimum 50% din valoarea veniturilor în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
• dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;
• se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Criteriile de selecţie:
• criterii de evaluare a rentabilităţii proiectelor de investiţii, denumit în continuare RIR;
• criterii privind cofinanţarea proiectelor de investiţii;
• raportul între profitul operaţional şi grantul solicitat;
• apartenenţa domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanţei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile şi au avut o contribuţie la soldul negativ al balanţei comerciale.

Tipuri de cheltuieli eligibile:
a) cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor, achiziţia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenţiei pentru situaţii de urgenţă;
c) cheltuieli cu achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalaţii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unităţile de producţie/prestăriservicii existente, precum şi active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii.

Cheltuieli eligibile pentru beneficiarii din domeniul serviciilor de transport:
a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
b) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri, cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestora;
c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

Tipuri de cheltuieli neeligibile:
a) servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
b) sedii de birouri sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
c) Cheltuielile generate după punerea în funcţiune a proiectului de investiţii de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziţia de materii prime, materiale consumabile, reparaţii şi mentenanţă şi alte asemenea categorii de cheltuieli

Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiţii pot solicita plata valorii cheltuielilor efectuate prin mecanismele cererilor de plată şi/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanţare sau al cererilor de rambursare.

Share this post