Munca in regim zilier

Munca in regim zilier

[:ro]Care sunt activitatile care fac obiectul muncii in regim de zilier?
Munca in regim zilier este munca necalificata cu caracter ocazional. Nu toti angajatorii pot folosi munca in regim zilier, ci doar cei care au domenii de activitate expres reglementate prin lege. Lista completa a activitatilor ce pot face obiectul muncii in regim zilier o gasiti in Legea 52/2011 actualizata.
Cine poate presta munca in regim de zilier?
Munca in regim de zilier se face cu acordul partilor dar fara a se incheia in scris vreun document cum este in cazul contractului individual de munca care trebuie incheiat in scris inainte cu cel putin o zi inainte de inceperea activitatii.
Pot presta activitate de zilier si tinerii peste 16 ani. Minorii cu varsta intre 15 si 16 ani pot presta activitate ca zilier numai cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali. Mentionam ca tinerii pana la 18 ani pot presta activitate de zilier numai in activitati care nu le pericliteaza sanatatea sau dezvoltarea fizica si psihica.
Ce perioada poti lucra ca zilier?
Perioada in care o persoana poate presta activitate ca zilier este de minim o zi si maxim 90 zile cumulate intr-un an calendaristic, la acelasi angajator.
Perioada se poate extinde pana la maxim 180 zile cumulate intr-un an calendaristic la acelasi angajator, pentru:

 • activitati de crestere a animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al animalelor;
 • activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate;
 • activitati in domeniul viticol;

Durata unei zile de munca in regim zilier este de 8 ore sau prin exceptie de maxim 12 ore .
Pentru zilierii minori durata unei zile de munca nu poate depasi 6 ore iar remuneratia se face la echivalentul a 8 ore/zi.
Zilierii minori nu pot presta munca de noapte.
Cum se platesc zilierii?
Zilierii se platesc la sfarsitul fiecarei zi de activitate, la sfarsitul saptamanii sau la sfarsitul lunii daca activitatea se intinde pe 30 zile, in functie de conditiile stabilite la inceperea activitatii. Dovada plati este semnatura zilierului in registrul de evidenta a zilierilor, in coloana 11 “semnatuta de confirmare de primire a banilor”
Remuneratia bruta/ora se negociaza intre parti si nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului minim brut garantat pe tara.
Sunt zilierii asigutati in sistemul de stat?
Avand in vedere ca pentru veniturile zilierilor angajatorul datoreaza doar impozit, zilierii nu sunt asigurati in sistemul de sanatate, pensii si somaj.
Pentru veniturile realizate in regim de zilier nu se datoreaza contributii sociale nici de zilier, nici de angajator. Singura taxa care se plateste este in sarcina angajatorului si anume impozitul pe venit.
Chiar daca nu sunt asigurati la sistemele de asigurari publice, zilierii se gasesc pe statul de plata al angajatorului, si in declaratia lunara 112.
Ce obligatii are angajatorul care foloseste munca in regim de zilier?
Odata ce domeniul de activitate ii permite, angajatorul trebuie sa-si achizitioneze de la ITM-ul de domiciliu, registrul de evident a zilierilor. Pentru asta face solicitare la Itm si achita o taxa.
Angajatorul are urmatoarele obligatii:

 • sa completeze Registrul de zilieri, pentru fiecare zi de activitate, conform cerintelor, in ordine cronologica si cu toate informatiile cerute.
 • Sa pastreze registrul de zilieri la sediu si sa-l puna la dispozitia organelor de control, cand este solicitat.
 • Sa plateasca remuneratia zilierilor, si impozitul catre stat.
 • Sa instruiasca zilieri in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca si sa asigure acestora echipamente de munca daca activitatea solicitata.
 • Sa primeasca semnaturile zilierilor pe propia raspundere ca starea de sanatate le permite desfasurarea activitatilor propuse de angajator.
 • Sa depuna lunar la ITM-ul de domiciliu, pana la data de 5 ale lunii, copie dupa registrul de evidenta al zilierilor din luna precedent. Copia dupa registru se poate depune atat fizic cat si online.

Pentru activitatile la care perioada de lucru in regim zilier se poate extinde pana la maxim 180 zile cumulate intr-un an calendaristic la acelasi angajator, angajatorul poate completa registrul zilier si saptamanal, daca a stabilit cu zilieri plata la saptamana sau la luna.
Cum arata un registru de zilieri?
Registrul de evidenta a zilierilor este ca un “catalog”, pe care se trec datele angajatorului, apoi fiecare fila are urmatorul cap de tabel:

 • Numar curent
 • Data de desfasurare a activitatii;
 • Numele si prenumele zilierului,
 • Actul de identitate si CNP-ul zilierului,
 • Semnatura zilierului pentru asumarea pe porprie raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii;
 • Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • Domeniul de activitate principal sau secundar, locul executarii activitatii;
 • Numarul de ore lucrate de zilier,
 • Remuneratie bruta cuvenita;
 • Remuneratia neta platita;
 • Semnatura zilierului de confirmarea de primire a banilor;
 • Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;
 • Acordul parintilor/ reprezentantilor legali pentru minorul care desfasoara activitate ca zilier.Diferente intre angajati si zilieri:
  Angajat Zilier
  Plata lunar Plata la zi, saptamana sau luna
  Este asigurat in sistemul de asigurari sociale Nu este asigurat in sistemul de asigurari sociale
  Angajatul datoreaza Cas, Cass, Impozit si angajatorul Cam Angajatorul datoreaza impozit
  Semneaza contract individual de munca inainte de inceperea activitatii Acordul se face verbal, dovada activitatii si a platii sunt semnaturile din registrul zilierilor
  Are nevoie obligatoriu de medicina muncii inainte de angajare Semneaza pe propria raspundere ca este apt din punct de vedere medical pentru activitatea prestata.
  Se inregistreaza in Revisal Se inregistreaza in registrul de evidenta al zilierilor.
  Daca nu vine la munca este cerecetar disciplinar Vine la munca cand doreste, nu neaparat zilnic.

   
  Pentru a discuta cu un consultant va punem la dispozitie urmatorul numar de telefon:  021 316 66 88

[:en]What are the activities that can be performed for day laborers?
Employment for day laborers is occasional and it doesn’t require any skills. Not every employer can use day laborers, but only those who have areas of activity expressly regulated by law. The full list of activities that may be subject to day laborers employment can be found in Law 52/2011 – updated.
Who can perform  work as a day laborer?
If for the normal employment the contract must be concluded in writing at least a day before starting, for day laborers a verbal mutual agreement between the parties is the only important thing to go on with the activity per day.
Day labour can be performed by youngsters and teenagers passed 16 years old. Minors aged between 15 and 16 may perform the activity as day laborer only with the consent of their parents or legal guardians. We mention that young people up to the age of 18 can perform as day laborer only for activities that do not endanger their health or physical and mental development.
How long can you work as a day laborer?
The period one person can perform as a day laborer is between 1 day and not more than 90 days accumulated in a calendar year for the same employer.
The period may extend to a maximum of 180 days aggregated in a calendar year with the same employer, for:

 • animal breeding activities in an extensive system by seasonal grazing of animals;
 • seasonal activities within botanical gardens subordinated to the accreditation universities;
 • vineyards activities;

The duration of a working day as day laborer is 8 hours or by exception can reach maximum of 12 hours.
For minor day laborers, the duration of a working day may not exceed 6 hours and the  remuneration must be the equivalent to 8 hours / day.
Minor day laborer should not perform night shifts / work.
How the day laborers are paid?
The day laborers are paid at the end of each day, at the end of the week or at the end of the month if the activity lasts for 30 days, depending on the conditions set at the beginning of the activity. Evidence of payment is the day laborer’s signature in the day laborer’s register, in column 11 “confirmation signature for receipt of money”
The gross / hourly remuneration is negotiated between the parties and may not be less than the value / hour of the minimum gross wage of the country.
Are day laborers insured in the national system?
Due to the fact that employers pay only the income taxes, day laborers are not insured in the health, pensions and unemployment system.
For the day laborer income no social contributions are due either by the day laborer or by the employer. The only tax to be paid is the income tax and that is paid by the employer.
Even though they are not insured in the public insurance systems, the day laborers are found on the payroll of the employer, and in the 112 monthly statement.
What are the obligations of the employer who uses day-laborers?
If it’s allowed by the field of activity, the employer must acquire the day laborer’s Registry from the Territorial Labor Inspectorate in which area he resides. For that he must submit a request at Territorial Labor Inspectorate and pay a tax fee.
The employer has the following obligations:

 •  To complete the day laborer’s Registry for each worked day, as required, in chronological order with all required information;
 • To keep the day laborer’s Registry at the headquarters and make it available to the audits when required;
 • To pay the day laborer’s salary, and the income tax;
 • To train workers about health and safety at work and to provide them with work equipment if required;
 • To receive the self-declarations of the day-laborers with regards to their state of health and that they can carry out the activities proposed by the employer;
 • Before 5th of every month to submit copy of day laborer’s Registry for the previous month to Territorial Labor Inspectorate. The copy of the registry can be submitted both physically and online.

For exceptional cases where the day laborers work period is extended up to a maximum of 180 days in a calendar year with the same employer, the employer can fill in the registry weekly if he has agreed with workers upon weekly or monthly payment.
How does a day laborer’s registry look like?
Day laborer’s registry is like a “book”, on which the employer’s data is written, then each tab has the following table head:

 • Number;
 • Date ;
 • The name and surname of the day laborer;
 • Identity card and PIN of the day laborer;
 • Day laborer’s signature for taking responsibility that his state of health is not affected by his activity;
 • Day laborer’s signature at the beginning of the activity, after training in safety and health at work;
 • Main or secondary activity area of the employer, the place of performance of the activity;
 • Number of hours worked by day laborer;
 • Gross salary;
 • Net salary;
 • Day laborer’s signature of the money receipt;
 • Place for stamp and signature of the beneficiary;
 • Parents ‘/ legal guardians’ agreement for the minor workers;

Differences between employees and day laborers:

Employee Day laborer
Monthly payment Daily, weekly or monthly payment
He/She is insured in the social insurance system He/She is not insured in the social insurance system
The employee owes health, pensions, and tax and the employer owes labor insurer contributions The employer owes income tax
He/She must sign employment contract before starting work There a verbal mutual agreement, the proof of activity and payment are the signatures in the day laborer’s registry.
He/She needs to undergo compulsory occupational medical examination before employment Writes a self declaration that he is medically fit to perform employer’s activity.
He/She is registered in Revisal He/She is registered in day laborer’s registry
If he/she does not show up for work, he/she investigated disciplinary. He comes to work whenever he wants, not necessarily daily.

[:]

Share this post