Ordin 835/2015 privind incadrearea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Ordin 835/2015 privind incadrearea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

[:ro]In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 573/30.07.2015 a fost publicat Ordinul nr. 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator
Principalele prevederi sunt:
Angajatii entitatilor al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– tipul postului asa cum este prevazut in anexa la Ordin si incadrarea angajatului intr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
– detin o diploma eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Anexa la Ordin cuprinde urmatoarele tipuri de posturi pentru care se va acorda scutirea de impozit:
– Administrator baze de date
– Analist
– Inginer de sistem în informatică
– Inginer de sistem software
– Manager de proiect informatic
– Programator
– Proiectant de sisteme informatice
– Programator de sistem informatic
Ordinul prevede documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, printre care mentionam: copia legalizată a contractului individual de muncă, statul de plată, comanda internă aprobată de conducerea societatii, balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.
Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Legea a intrat in vigoare la data de 30 iulie 2015.[:en]Order no 835/2015 regarding the employment in the activity of creating software, was published into Official Gazette no 573/30.07.2015
The main provisions are as follows:
Employees of entities whose object of activity includes the creation of software (CAEN code 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), is exempt from salary tax if the following conditions are met:
– job type as specified in the Annex to the Order and framing the employee in a specialized information systems compartment, highlighted in the organization chart of the employer;
– hold a diploma issued by an accredited higher education institution;
– the employer has made in the previous fiscal year and recorded separately in analytical balances as a result of creation of software for sale based on a contract, an annual income of at least the equivalent of 10,000 US dollars for each employee who is exempt from income tax.
Appendix to the Order contains the following types of jobs for which tax relief will be granted:
– Database Administrator
– Analyst
– Engineer in Computer System
– Software System Engineer
– Project Manager of Information Systems
– Developer
– Designer of information systems
– Developer of information systems
The Order provides supporting documentation that are considered for the employment of persons exempt from salary tax, among which we mention: a certified copy of individual employment contract, payroll, internal order approved by the company’s management, analytical trial balance to be reflected separately revenues from creation of software. The file containing supporting documents will be kept at the employer office for control.
The employer will separately prepare payroll for employees who benefit by exemption from income tax.
The Law has entered into force on 30 July 2015.[:]

Share this post