Modificari Cod fiscal – OG nr 15/2012 – TVA la incasare

Modificari Cod fiscal – OG nr 15/2012 – TVA la incasare

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 621/29.08.2012 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare (pana acum nu se permitea recuperarea pierderii fiscale). Prevederea se aplica incepand cu 1 octombrie 2012.

Taxa pe valoarea adaugata
S-a introdus sistemul de TVA la incasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii.

Sistemul se aplica obligatoriu de persoanele impozabile care au realizat in anul precedent o cifra de afaceri in valoare de pana la 2.250.000 lei.

TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii se considera a fi in Romania.

Daca persoanele care aplica sistemul de TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.

In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Se precizeaza situatiile in care nu se aplica sistemul de TVA la incasare. Printre acestea este cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar, cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului, etc.

Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard.

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei de catre persoanele care aplica sistemul de TVA la incasare trebuie in afara de factura sa detina si dovada platii.

Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in anul precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei (pentru aplicarea de la data de 1 ianuarie 2013 a sistemului de TVA la incasare notificarea se depune pana la data de 25 octombrie 2012 din care sa rezulte cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012). Daca persoana impozabila nu depune notificarea, persoana va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata.

Sistemul de TVA la incasare se aplica de la 1 ianuarie 2013 daca sunt indeplinite conditiile privind cifra de afaceri.

Se stabileste ca locul prestarii serviciilor de inchiriere a unui mijloc de transport, cu exceptia inchirierii pe termen scurt, inclusiv serviciile de leasing de mijloace de transport, catre persoane neimpozabile, va fi locul unde clientul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. Prin termen scurt se intelege o perioada de maxim 30 de zile (prevederea intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013).

Pentru livrarile intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii, autofacturii, ori in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/autofactura. Pentru avansurile incasate pentru livrari intracomunitare nu mai este obligatorie emiterea de facturi.

Se definesc facturile ca fiind documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic, daca acestea indeplinesc conditiile stabilite de lege.

Se introduce posibilitatea emiterii facturilor simplificate daca valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Facturile simplificate trebuie sa contina un numar minim de informatii prevazut de lege.

Se standardizeaza anumite informatii care trebuie sa apara pe facturi. Astfel, in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA se mentioneaza pe factura „taxare inversa” sau in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii se mentioneaza „TVA la incasare”, etc.

Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptarii de catre destinatar.

Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea unei facturi, indiferent ca este pe suport hartie sau in format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii pana la sfarsitul perioadei de stocare a facturii. Aceasta se face prin controale de gestiune sau prin semnatura electronica avansata sau schimb electronic de date (EDI).

Impozit pe venit
Platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila nu mai au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite pentru activitatile desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie (Prevederea intra in vigoare incepand cu 1 septembrie 2012).

Contributii sociale
Se precizeaza clar ca persoanele care sunt asigurate in alte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii (ex. avocati) datoreaza contributia de asigurari sociale doar la aceste sisteme proprii de asigurari sociale.

Platitorii de venit nu calculeaza, nu retin si nu vireaza ei insusi contributiile sociale pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrate fiscal potrivit legislatiei in materie.

Ca exceptie, platitorii de venit calculeaza, retin si vireaza contributiile sociale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de agent.

Se aduc clarificari cu privire la salariatii care au obligatia depunerii declaratiei D 112 si platii contributiilor sociale obligatorii, in situatia in care se obtin venituri din salarii de la angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale, sau de la angajatori nerezidenti, din statele Uniunii Europene care potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii.

Prevederile legate de contributii sociale intra in vigoare incepand cu 1 septembrie 2012.

Share this post